NVR 4 kênh

Dòng đầu ghi hình mạng 4 kênh

xem chi tiết
NVR 8 kênh

Dòng đầu ghi hình mạng 8 kênh

xem chi tiết
NVR 16 kênh

Dòng đầu ghi hình mạng 4 kênh

xem chi tiết
NVR 32 kênh

Dòng đầu ghi hình mạng 32 kênh

xem chi tiết
NVR 64 kênh

Dòng đầu ghi hình mạng 64 kênh

xem chi tiết
NVR 128 kênh

Dòng đầu ghi hình quản lý 128 kênh.

xem chi tiết